Đăng ký dự Lễ

tại nhà thờ thánh Inhaxio

Địa chỉ

Đăng ký sẽ mở từ 6:00 thứ 2 hàng tuần.

Xin lưu ý, bạn có thể sử dụng tài khoản đăng ký từ trang nessei.com để đăng nhập và đăng ký, nếu không đăng nhập được vui lòng tạo tài khoản mới.